dnes je 25.6.2022

Stavebný zákon s komentárom
Produkt manažér

On-line kniha Stavebný zákon s komentárom je jedným z nosných zákonov v oblasti stavebníctva a je určená pre všetkých, čo vykonávajú odborné činnosti v oblasti stavebníctva, zároveň môže pomôcť pri riešení praktických situácií, ktoré sú spojené so stavebnou oblasťou. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) prešiel v ostatnom období viacerými novelizáciami, a to zákonom č. 93/2019 Z. z., zákonom č. 279/2019 Z. z., zákonom č. 90/2020 Z. z., zákonom č. 145/2021 Z.z. a zákonom č. 149/2021 Z. z

Dňa 1.6.2021 vstúpil do platnosti zákon č. 149/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku znení neskorších predpisov, ktorý v § 80 doplnil odsek 1. Celé znenie odseku 1. znie: Stavebný úrad oznámi účastníkom konania podľa § 78, obci, ak nie je stavebným úradom príslušným na kolaudačné konanie, a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania najmenej 10 dní pred ústnym pojednávaním spojeným s miestnym zisťovaním. Pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania, stavebný úrad oznámi účastníkom konania začatie kolaudačného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred ústnym pojednávaním spojeným s miestnym zisťovaním. Zákon zároveň doplnil § 82 o odsek 6, ktorý znie: Kolaudačné rozhodnutie sa oznámi rovnakým spôsobom ako začatie kolaudačného konania.

Pripravovanou novinkou od  1. januára 2023 v zmysle Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2021 - 2024 bude zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe. Cieľom novej právnej úpravy v oblasti výstavby je profesionalizácia štátnej správy vo výstavbe, znižovanie administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich s výstavbou, zjednodušenie stavebného povoľovania, predovšetkým jeho elektronizácia a digitalizácia.

Novou právnou úpravou sa zmení rozhodovacia právomoc pri povoľovaní stavieb. Navrhovaný zákon bude komplexne upravovať cyklus výstavby od stavebného zámeru stavebníka, cez zhotovovanie, kolaudáciu až po trvalé užívanie stavieb počas ich ekonomickej životnosti. Na rozdiel od doterajšej všeobecnej úpravy v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, navrhovaný zákon bude upravovať podrobne aj postavenie všetkých osôb zúčastnených na výstavbe s určením ich práv a povinnosti.

Všetky novely od 1. 5. 2019 s úplným znením, komentármi a praktickými príkladmi nájdete v prehľadne rozpracovanej on-line knihe Stavebný zákon s komentárom.  

Online kniha vďaka pravidelnej aktualizácii reaguje na aktuálne legislatívne zmeny.


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

POZOR! Zapracované zmeny pre rok 2022!

Hlavné časti on-line knihy:

 • Prvá časť - Územné plánovanie
 • Druhá časť - Stavebný poriadok
 • Tretia časť - Sankcie
 • Štvrtá časť - Vyvlastnenie
 • Piata časť - Stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady a obce
 • Šiesta časť - Ochrana osobitných záujmov
 • Siedma časť - Sústava informácií a evidencia
 • Ôsma časť - Spoločné ustanovenia
 • Deviata časť - Prechodné a záverečné ustanovenia

Čo je nové v on-line knihe

Komentár a príklad k § 80 - Kolaudácia stavieb - oznamovanie
Komentár a príklad k § 81 - Kolaudácia stavieb - preskúmavanie
Komentár a príklad k § 84 - Kolaudácia stavieb – skúšobná prevádzka
Komentár a príklad k § 121 - Vojenské a iné stavebné úrady
Komentár a príklad k § 139b - Stavby pre bezpečnosť štátu
Komentár a príklad k § 142g - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2019
Komentár a príklad k § 142h - Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19

V roku 2022 máte okrem spracovania komentára k Stavebnému zákonu k dispozícii i viac ako 100 znení právnych predpisov 24-hodín denne aktualizovaných.

Čo získate s on-line knihou?

 • ucelený súbor informácií potrebných pre dodržanie zákonných ustanovení Stavebného zákona
 • zrozumiteľne spracované témy
 • aktualizačný servis on-line, dvakrát ročne zabezpečené doplnenie komentára praktickými príkladmi
 • možnosť vytlačenia jednotlivých komentárov k paragrafom alebo ich odoslanie e-mailom

Autorský kolektív

Ing. Vasil Ivanov
Ing. Vasil Ivanov

Počas svojej doterajšej kariéry sa venoval činnosti v investičnej výstavbe na stavbách ako riaditeľ stavby, technický dozor či koordinátor bezpečnosti. Je členom skúšobnej komisie na získanie oprávnenia na výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru pri Slovenskej komore stavebných inžinierov. V súčasnosti sa venuje i publikácii príspevkov z oblasti investičnej výstavby vo viacerých odborných časopisoch.

JUDr. Martina Kostková
JUDr. Martina Kostková

Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a je súčasťou tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje nielen v praxi, ale aj v rámci lektorskej a publikačnej činnosti ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva. 

Spokojní zákazníci online knihy

"Problematika výstavby je dosť komplikovaná a komentár mi pomohol sa v tejto problematike zorientovať, oceňujem aj odpovedný servis, ktorý mám možnosť využívať ako zákazník ."
Jozef K., Trenčín

"Komentár aktívne využívam pri svojej práci, v rámci práce mi pomáhajú aj denne aktualizované právne predpisy."
Jana H., Bratislav

 
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Nový zákon o výstavbe od 1. apríla 2024 a nový zákon o územnom plánovaní od 1. apríla 2024

Lektor: Mag. Annamária Tóthová, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Dátum: 12.7.2022

Čas konania: 9:30 - 10:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Nový zákon o výstavbe od 1. apríla 2024 a nový zákon o územnom plánovaní od 1. apríla 2024

Lektor: Mag. Annamária Tóthová, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Dátum: 9.8.2022

Čas konania: 9:30 - 10:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2022
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
<máj  júl>
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV