dnes je 20.7.2024

Stavebný zákon s komentárom
Produkt manažér

On-line kniha Stavebný zákon s komentárom je jedným z nosných zákonov v oblasti stavebníctva a je určená pre všetkých, čo vykonávajú odborné činnosti v oblasti stavebníctva, zároveň môže pomôcť pri riešení praktických situácií, ktoré sú spojené so stavebnou oblasťou.

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) prešiel v ostatnom období viacerými novelizáciami. V týchto intenciách je dôležité zvýrazniť, že Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 46/2024 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej aj ako „Zákon č. 46/2024 Z. z.“). Uvedená novela nadobudla účinnosť od 1. apríla 2024. Primárny podnet novelizácie Stavebného zákona predstavuje naliehavá požiadavka oddialiť nadchádzajúcu účinnosť Zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon o výstavbe“) v súvislosti s nepripravenosťou na spustenie povoľovacích procesov podľa novej legislatívy o výstavbe.

Hlavným cieľom je:

 •  odloženie účinnosti zákona o výstavbe o 1 rok, do 01. 04. 2025,
 • ponechanie nadobudnutia schválenej účinnosti zákona o územnom plánovaní od 01. 04. 2024 s nevyhnutnými úpravami potrebnými na zabezpečenie kompatibility a funkčnosti so stavebným zákonom,
 • prijatie potrebných zmien stavebného zákona harmonizujúcich stavebný zákon so zákonom o územnom plánovaní a primerane preberajúcich vybrané inštitúty zákona o výstavbe tak, aby sa mohli zaviesť do praxe aj pred 01. 04. 2025,
 • zavedenie ustanovení na harmonizáciu existujúcich inštitútov stavebnej legislatívy s novým zákonom o ÚP, ustanovení na akceleráciu súčasných povoľovacích procesov podľa stavebného zákona v prechodnom období do spustenia novej stavebnej legislatívy.

 Výsledkom prijatia novelizovanej zmeny bude počas platnosti stavebného zákona od 01. 04. 2024:

 • ponechanie výkonu pôsobnosti stavebných úradov na úrovni samosprávy na obciach,
 • integrácia všeobecných stavebných úradov na okresných úradoch v sídle kraja s úradom,
 • ponechanie začlenenia špeciálnych stavebných úradov v oblasti pozemných komunikácií, železničných dráh a civilného letectva na rezorte dopravy.

Od roku 1976 bol zákon č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a  stavebnom poriadku  (stavebný zákon) viac ako 40-krát novelizovaný a vzhľadom na vyššie uvedené sa blíži koniec jeho účinnosti.

V nasledujúcom období spomínaný zákon nahradia dve nové právne normy, a to zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe s účinnosťou od 1. apríla 2025 a zákon č. 200/2022 Z. z. o  územnom plánovaní s  účinnosťou od 1. apríla 2025.

Predtým a potom než zákonu č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a  stavebnom poriadku  (stavebný zákon)  skončí jeho účinnosť, všetci vieme, že mnohých stavebných konaní sa bude ešte jeho právna úprava dotýkať. Preto zostaňte s nami, aby ste vedeli čo ďalej.

Všetky novely zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  s úplným znením, komentármi a praktickými príkladmi nájdete v prehľadne rozpracovanej on-line knihe Stavebný zákon s komentárom.  

Online kniha vďaka pravidelnej aktualizácii reaguje na aktuálne legislatívne zmeny.

S pozdravom


Claudia Frindtová

POZOR! Zapracované zmeny pre rok 2024!

Hlavné časti on-line knihy:

 • Prvá časť - Územné plánovanie
 • Druhá časť - Stavebný poriadok
 • Tretia časť - Sankcie
 • Štvrtá časť - Vyvlastnenie
 • Piata časť - Stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady a obce
 • Šiesta časť - Ochrana osobitných záujmov
 • Siedma časť - Sústava informácií a evidencia
 • Ôsma časť - Spoločné ustanovenia
 • Deviata časť - Prechodné a záverečné ustanovenia

Čo je nové v on-line knihe

Komentár k stavebnému zákonu § 2a Zabezpečovanie obstarávania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcami a samosprávnymi krajmi
Komentár k stavebnému zákonu § 66 - § 70 Stavebné povolenie
Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia stavieb
Komentár k stavebnému zákonu § 88 - § 97 Odstraňovanie stavieb
Komentár k stavebnému zákonu § 105 Priestupky
Komentár k stavebnému zákonu § 106 Správne delikty
Komentár k stavebnému zákonu § 123a Slovenská stavebná inšpekcia
Komentár k stavebnému zákonu § 126 - § 127 Ochrana zložiek životného prostredia a iných osobitných záujmov 

Komentár k stavebnému zákonu § 140b Záväzné stanovisko

Komentár k stavebnému zákonu § 140c Osobitné ustanovenia k územnému konaniu, stavebnému konaniu a kolaudačnému konaniu a náležitosti rozhodnutí vydaných v týchto konaniach

Komentár k stavebnému zákonu § 141 - § 142j Prechodné ustanovenia
Komentár k stavebnému zákonu § 141 - § 142g Prechodné ustanovenia

V roku 2024 máte okrem spracovania komentára k Stavebnému zákonu k dispozícii i viac ako 100 znení právnych predpisov 24-hodín denne aktualizovaných.

Čo získate s on-line knihou?

 • ucelený súbor informácií potrebných pre dodržanie zákonných ustanovení Stavebného zákona
 • zrozumiteľne spracované témy
 • aktualizačný servis on-line, dvakrát ročne zabezpečené doplnenie komentára praktickými príkladmi
 • možnosť vytlačenia jednotlivých komentárov k paragrafom alebo ich odoslanie e-mailom

Autorský kolektív

Ing. Vasil Ivanov
Ing. Vasil Ivanov

Počas svojej doterajšej kariéry sa venoval činnosti v investičnej výstavbe na stavbách ako riaditeľ stavby, technický dozor či koordinátor bezpečnosti. Je členom skúšobnej komisie na získanie oprávnenia na výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru pri Slovenskej komore stavebných inžinierov. V súčasnosti sa venuje i publikácii príspevkov z oblasti investičnej výstavby vo viacerých odborných časopisoch.

JUDr. Martina Kostková
JUDr. Martina Kostková

Absolventka Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a je súčasťou tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje nielen v praxi, ale aj v rámci lektorskej a publikačnej činnosti ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva. 

Spokojní zákazníci online knihy

"Problematika výstavby je dosť komplikovaná a komentár mi pomohol sa v tejto problematike zorientovať, oceňujem aj odpovedný servis, ktorý mám možnosť využívať ako zákazník ."
Jozef K., Trenčín

"Komentár aktívne využívam pri svojej práci, v rámci práce mi pomáhajú aj denne aktualizované právne predpisy."
Jana H., Bratislav

 
Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Novela zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon s účinnosťou od 31.3.2024

Tému podcastu predstavuje Novela zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon s účinnosťou od 31.3.2024. Primárny podnet predmetnej novelizácie spoč...

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Stavebný zákon a vydávanie súpisných čísiel k nehnuteľnostiam v roku 2024

Lektor: Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Dátum: 26.7.2024

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2024
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
<jún  august>
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV