dnes je 20.7.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 43e Všeobecné technické požiadavky na výstavbu

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 43e Všeobecné technické požiadavky na výstavbu

Ing. Vasil Ivanov

PhD.

§ 43e

Všeobecné technické požiadavky na výstavbu

Všeobecné technické požiadavky na výstavbu vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie určujú požiadavky na územno-technické riešenie výstavby, stavebnotechnické a účelové riešenie stavieb, podľa ktorých sú právnické osoby, fyzické osoby, orgány štátnej správy a samosprávy povinné postupovať pri umiestňovaní, projektovaní, povoľovaní, uskutočňovaní, kolaudovaní, užívaní a odstraňovaní stavieb.


Komentár k § 43e

Všeobecné technické požiadavky na výstavbu ustanovujevyhláška č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané