dnes je 20.7.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 43d Základné požiadavky na stavby

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 43d Základné požiadavky na stavby

Ing. Vasil Ivanov

PhD.

§ 43d

Základné požiadavky na stavby

Stavby musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby spĺňali základné požiadavky na stavby podľa osobitného predpisu.(1j)

Poznámky pod čiarou:

1j) Príloha 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov ne trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011).


Komentár k § 43d

Pri navrhovaní stavieb je potrebné rešpektovať ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecný technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a v ďalších právnych predpisoch, napr. v nariadeniach vlády Slovenskej