dnes je 20.7.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 136 Riešenie rozporov

3.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 136 Riešenie rozporov

Ing. Vasil Ivanov; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 136

Riešenie rozporov

(1) Ak dôjde v územnom konaní, stavebnom konaní alebo pri iných konaniach, ktoré vykonávajú správne orgány podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov pre letiskové stavby a stavby pre letecké pozemné zariadenia, stavby dráh a na dráhe, stavby pozemných komunikácií, vodohospodárske diela a stavby elektronických komunikačných sietí, k protichodným stanoviskám medzi orgánmi štátnej správy spolupôsobiacimi v konaní, riešia taký rozpor orgány nadriadené týmto orgánom dohodou.

(2) Ak sa vzniknutý rozpor nepodarí odstrániť dohodou orgánov podľa odseku 1, rozhodne úrad po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy. Ak ide o stavby, kde konanie vykonávajú orgány podľa osobitných predpisov, rozhodne o rozpore