dnes je 20.7.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 135 Opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe

6.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 135 Opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe

Ing. Vasil Ivanov; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 135

Opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe

(1) Na uskutočnenie stavby alebo jej zmeny a na uskutočnenie nevyhnutných úprav udržiavacích alebo zabezpečovacích prác a na odstránenie stavby môže stavebný úrad uložiť tým, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom alebo stavbám, aby trpeli vykonanie prác zo svojich pozemkov alebo stavieb.

(2) Ten, v ktorého prospech uložil stavebný úrad opatrenie podľa odseku 1, je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť; po skončení je povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné,